Algemene voorwaarden Chi Neng Qigong Harlingen 

R.F.J.J. (Roland) van Loon

 

  1. De deelnemer wordt geacht, de door Roland van Loon gehanteerde tarieven en algemene voorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan bij betaling. De tarieven zijn inclusief 9% BTW.
  2. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de les, cursus of workshop.
  3. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op ABN-AMRO bankrekeningnummer NL45 0553 0371 02 t.n.v. R.F.J.J. van Loon te Harlingen.
  4. Bij te late betaling zal 1 maand na aanvang van de lessen of workshop een herinnering gestuurd worden, die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Daarna worden 10% administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele bijkomende incassokosten voor rekening van de deelnemer.
  5. Het niet volgen van lessen of workshops na inschrijving valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer / opdrachtgever. Er vindt geen restitutie van betalingen plaats. Wel mogen deelnemers gemiste lessen inhalen op een ander tijdstip, in overleg met Roland van Loon. 
  6. Indien Roland van Loon onverhoopt niet in staat is een les of workshop op geplande datum te verzorgen zal de les of workshop worden ingehaald op een nader overeen te komen reservedatum. In die situaties waarin geen reservedatum mogelijk is wordt het lesgeld voor de les of workshop die vervalt gerestitueerd.
  7. Wanneer sprake is van in-compatabiliteit van de deelnemer in relatie tot de lessen, behoudt Roland van Loon zich het recht voor deelname van de ingeschreven deelnemer te beëindigen met restitutie van de resterende lessen.
  8. Acquisitie door deelnemer voor evenementen, bijeenkomsten of cursussen van derden is tijdens de lessen en workshops van Roland van Loon niet toegestaan. Dit impliceert ook het ongevraagd neerleggen van folders, flyers enz.
  9. Roland van Loon is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Het bijwonen van de les of workshop is geheel voor eigen risico.
  10. Worden lessen of workshops geheel of gedeeltelijk door derden ingevuld, dan is Roland van Loon voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

 

R.F.J.J. van Loon, Harlingen, Augustus 2019.